Prepaid Card

TiếngViệt
Taiwan’s No.1 Prepaid Card
5G Ultra Speed for the PRO
Chosen by the most users in Taiwan

Đường dây phục vụ khách hàng
Dùng di động của bạn gọi trực tiếp đường dây phục vụ khách hàng miễn phí 777 hoặc 0936-000-777.
Gọi trực tiếp 777
1bấm 1 chuyển đến dịch vụ nạp thẻ
2bấm 2 có thể kiểm tra tài khoản và thời gian sim hết hiệu lực
3bấm 3 có thể kiểm tra chi tiết 5 cuộc gọi gần nhất
4bấm 4 có thể thay đổi ngôn ngữ
1tiếng Anh xin bấm 1
2tiếng Trung xin bấm 2
3tiếng Indonesia xin bấm 3
4tiếng Thái Lan xin bấm 4
5tiếng Việt xin bấm 5
5bấm 5 có thể đăng ký dịch vụ lên mạng của sim IF
7bấm 7 có thể kiểm tra mã số PUK và chức năng hộp thư thoại
0bấm 20 có thể chuyển đến nhân viên phục vụ
Cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ
1Cung cấp dịch vụ tiếng Trung, tiếng Đài, tiếng Anh, Tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Việt.
2Thời gian phục vụ Tiếng Thái Lan/tiếng Indonesia/tiếng Việt: 15:00~23:00
Phục vụ và điện thoại khẩn cấp
Số điện thoại 0800
0800 cuộc gọi nội địa bên nghe trả phí
Phương thức tính phí:Miễn phí
Số điện thoại 0809
0809 cuộc gọi nội địa bên nghe trả phí
Phương thức tính phí:Miễn phí
Số điện thoại 110/119
Thông báo sự việc(cảnh sát)/ báo cháy (phòng cháy chữa cháy)
Phương thức tính phí:Miễn phí
Số điện thoại 112
Điện thoại khẩn cấp
Phương thức tính phí:Miễn phí
Số điện thoại 113
Đường dây bảo vệ Phụ Nữ và Trẻ Em Quốc Gia
Phương thức tính phí:Miễn phí
Số điện thoại 36119
Trung tâm huấn luyện nghề nghiệp 0800 đường dây khiếu nại tiếng Thái Lan
Phương thức tính phí:Miễn phí
Số điện thoại 1955
Đường dây tư vấn và bảo vệ lao động nước ngoài
Phương thức tính phí:Miễn phí
Số điện thoại 777
Đường dây phục vụ khách hàng của sim IF
Phương thức tính phí:Miễn phí
Số điện thoại 105
Đài kiểm tra số điện thoại trong nước
Phương thức tính phí:Mỗi cuộc gọi 10 Đài tệ